بحران انتقال وجه به افغانستان


تغییرات سیاسی در افغانستان سبب شده تا شرکت های بزرگی همچون وستر یونیون که ارائه دهنده خدمات مالی و ارتباطی در جهان می‌باشد خدمات خود را در افغانستان متوقف کند.
از انجای که انتقال پول افغانی های که در خارج از کشورشان زندگی یکی از منابع اصلی درآمد خانواده‌ای آنها در داخل کشور محسوب میشود، این امر مشکلاتی برای آنان فراهم کرده است
مدیران شرکت مذکور اعلان نمودند در صورت حل بحران جاری در فغانستان ، این شرکت خدمات را مانند گذشته انجام خواهد داد