بحران انتقال وجه به افغانستان

بازگشت
Friday, 3 September 2021

تغییرات سیاسی در افغانستان سبب شده تا شرکت های بزرگی همچون وستر یونیون که ارائه دهنده خدمات مالی و ارتباطی در جهان می‌باشد خدمات خود را در افغانستان متوقف کند.
از انجای که انتقال پول افغانی های که در خارج از کشورشان زندگی یکی از منابع اصلی درآمد خانواده‌ای آنها در داخل کشور محسوب میشود، این امر مشکلاتی برای آنان فراهم کرده است
مدیران شرکت مذکور اعلان نمودند در صورت حل بحران جاری در فغانستان ، این شرکت خدمات را مانند گذشته انجام خواهد داد